Časlav Nikolić, rođen 1983. godine u Peći.
Osnovne studije završio je 2006. godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Magistarski rad Problem biografskog metoda i biografija Pera Slijepčevića odbranio je 2008. godine na  Filozofskom fakultetu (Pale) Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Doktorsku disertaciju Politički i ideološki horizont u romanima, esejima i novinskim člancima Miloša Crnjanskog odbranio je 2011. godine. 
Zaposlen je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, kao vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost. 
Polje interesovanja: srpska književnost 20. veka.
Elektronska adresa:  caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs